Universiteit van Amsterdam
Bekijk deze e-mail online Universiteit van Amsterdam op Twitter
Met deze tweemaandelijkse nieuwsbrief willen we alle betrokkenen en geïnteresseerden in een beknopte, toegankelijke vorm informeren over de voortgang van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA). Als u meer over een onderwerp wilt weten, kunt u steeds doorklikken naar pagina’s van de website die toegang geven tot uitgebreidere teksten, integrale documenten en clips.

De website is vernieuwd, zie: https://www.kohnstamminstituut.nl/woa/. Op de website vindt u:
  • actualiteiten rondom de werkplaats, en belangrijke data en verslagen van bijeenkomsten;
  • het onderzoek van de leerteams en van de samenwerkende kennisinstellingen ;
  • relevante praktijkvragen die zijn beantwoord door de Kennisrotonde;
  • de opbrengsten van onderzoek zoals gepresenteerd in kennisclips.
KENNISCLIPS
Verbied kinderen niet hun thuistaal op school te gebruiken

Screenshot uit de kennisclip Meertaligheid door Robert van Mulligen, kohnstamminstituut.nl

In deze nieuwsbrief stellen we de kennisclip over meertaligheid centraal. Uit onderzoek is gebleken dat het voor meertalige kinderen negatieve gevolgen kan hebben als ze niet hun thuistaal op school mogen gebruiken. Leerkrachten hebben vaak zorgen over het spreken van andere talen in de klas. In deze kennisclip worden daarom een aantal praktische voorbeelden gegeven en randvoorwaarden benoemd aan de hand waarvan de thuistalen van kinderen in de klas ingezet kunnen worden. Zo wordt uitgelegd hoe je meertaligheid bij nieuwsbegrip kan benutten. In de kennisclip vindt u meer tips over het inzetten van meertaligheid in de klas.
> Bekijk de kennisclip
ACTUALITEIT, AGENDA EN BIJEENKOMSTEN
Onderzoeksteambijeenkomst 21 januari 2019
Op 21 januari vond de derde onderzoeksteambijeenkomst van dit schooljaar plaats. In deze bijeenkomst werd de laatste versie van de visie van de WOA op diversiteit gedeeld. Ook zijn verschillende theoretische concepten besproken ter aanvulling op deze visie. Een aantal onderzoeksteams hebben een videopitch verzorgd over de theoretische concepten die centraal staan in hun onderzoek. Samen hebben we deze filmpjes bekeken en besproken. Tot slot heeft er, in het kader van verduurzaming van de werkplaatsstructuur en werkwijze, aan de hand van een werkvorm onderlinge uitwisseling plaatsgevonden rondom de vraag: ‘Hoe zorgen we er in de leerteams van WOA voor dat we collega’s blijven boeien en binden?’

Screenshot uit video-opname door Inti Soeterik
“Voor gelijke kansen is meer nodig dan aanbod op niveau”
In het tijdschrift ‘Didactief’ is onlangs een artikel gepubliceerd over een onderzoek van een van onze leerteams. Bart Joosse van de Admiraal de Ruyterschool beschrijft in dit artikel hoe hij de theorie, waarmee hij tijdens de Werkplaats onderzoeksbijeenkomsten en in zijn leerteam op school mee in aanraking is gekomen, heeft vertaald naar praktijken in zijn school. Recent heeft de school, op basis van de uitkomsten van het leerteamonderzoek en inzichten uit de literatuur, de aanpak op het gebied van differentiëren veranderd.

Bart Joosse,
Fotograaf: Joost Bataille, didactiefonline.nl
> Lees het artikel
Studiemiddag onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen


Programma studiemiddag, ontwikkelacademie.nu

Op 13 maart organiseren verschillende (onderwijs)organisaties uit Tilburg een studiemiddag. De studiemiddag vindt plaats op de Fontys hogeschool in Tilburg. Het centrale thema voor deze middag is ‘anders kijken naar onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen’. Er worden verschillende workshops aangeboden.
> Meer informatie en inschrijven
ONDERZOEK
Onze leerteams
Het onderzoek van de leerteams bevindt zich nu in het derde jaar. Elf (bovenschoolse) leerteams van STAIJ, ASKO en SIRIUS werken aan verschillende onderzoeksvragen omtrent diversiteit. In de leerteams werken leraren samen met een onderzoeksbegeleider aan een zelf geformuleerde onderzoeksvraag die voortkomt uit kwesties die op school spelen.
> Klik hier voor een overzicht van de onderwerpen en de aanpak.
Oberon monitor
Onderzoeksbureau Oberon doet flankerend onderzoek naar het functioneren van de drie werkplaatsen onderwijsonderzoek PO. Recent heeft Oberon de tussenrapportage over het tweede jaar van de werkplaatsen gepubliceerd. Uit deze rapportage blijkt dat alle drie de werkplaatsen het goed doen op het gebied van samenwerkingsstructuren neerzetten, het doen van onderzoeken binnen scholen en het aangaan van gelijkwaardige samenwerkingsrelaties. De werkplaatsen dragen duidelijk bij aan professionalisering van zowel leerkracht-onderzoekers als schoolleiders. Een aandachtspunt voor het komende jaar is kennisdeling.
Tussenrapport Oberon, kohnstaminstituut.nl
> Lees meer over de WOA in de tussenrapportage
VELON congres
Op 18 maart 2019 zal de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam aanwezig zijn op het VELON congres. Hier wordt een presentatie gegeven over de werkwijze van de werkplaatsen in Amsterdam en Tilburg, wordt de rol en positie van de lerarenopleidingen binnen de werkplaats besproken en wordt uiteen gezet wat de werkplaatsen kunnen toevoegen aan het curriculum van de lerarenopleiding.

Velon congres, veloncongres.nl
Themanummer Zorg Primair
Met de redactie van het onderwijsvakblad Zorg Primair is de afspraak gemaakt dat we dit jaar een themanummer over de werkzaamheden en de resultaten van onze onderzoekswerkplaats gaan maken. Zorg Primair is een praktijkgericht tijdschrift voor leerkrachten en andere betrokkenen bij het onderwijs. Er is een oplage van 35.000 exemplaren. De werkplaats in Tilburg heeft eerder al een themanummer uitgebracht over hoogbegaafdheid. De komende maanden worden bijdragen van verschillende leerteams verzameld. Na de zomer zal het themanummer uitkomen. Voorstellen voor bijdragen kunnen uiterlijk tot 8 maart 2019 ingediend worden bij Joyce Standaert (joycestandaert@gmail.com) via dit format. U kunt ook samen met een collega een voorstel indienen.

Voorpagina Zorg Primair #5, 2018, CNV Onderwijs,
Fotograaf: Larissa Rand
UIT DE KENNISROTONDE
De Kennisrotonde is het online loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk kan vragen stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt. Voor de WOA-website selecteren we die vragen die gaan over de thema’s van de werkplaats.

Deze maand staat de volgende vraag centraal:
Hoe kunnen zaakvaklessen aansluiten bij de cognitieve capaciteiten van nieuwkomers?

Basisschoolleerkrachten kunnen leerlingen die het Nederlands niet goed beheersen op verschillende manieren bij de reguliere zaakvaklessen betrekken. Bijvoorbeeld door hen voorafgaand aan de les de belangrijkste woorden te leren. Ook kan de leerkracht de uitleg in het Nederlands geven, de lesstof versimpelen en moeilijk lesmateriaal overslaan. Leerlingen kunnen antwoorden in het Engels of in hun moedertaal en dat antwoord naar het Nederlands vertalen.
> Meer informatie en een uitgebreider rapport over deze vraag
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem contact op met de redactie.